Home > Energy > Az egészség energetikai-információs alapjairól

Az egészség energetikai-információs alapjairól

A lét és az egészség energetikai-információs alapjairól avagy hogyan értsük meg az információs orvoslást és terápiát

 

    Ing. Rostislav Havránek tagja a brnoi Energy Klubnak és e mellett szorosan együttműködik a brnói Ökológia, Bioinformatika és Információsterápia Központ (SEBIT) rendezvényeinek szervezőbizottságával. Az az anyag, amelyet folytatásokban ajánlunk újságunk olvasóinak Havránek úr információs-gyógymóddal kapcsolatos véleményét fejezi ki. Az Energy filozófiájához nagyon közel álló területről van szó.

Ahhoz, hogy megértsük az információs-gyógymód és terápia lényegét, a fizikális paradigma szempontjából kell megvizsgálnunk a valóság szubsztanciáját, amely a szubatom fizikai és kvantumelméleti ismereteinek alapjain nyugszik. A newtonikarteziáni paradigma a világűrt olyan gigantikus gépnek tekintette, amelyet állandó törvények irányítanak.

Ezen anyagi világűr alapkövei azok tömör elpusztíthatatlan atomok voltak, amelyek háromdimenziós térben léteztek, és mozgásukat változatlan törvények határozták meg. A világűr, eme newtoni tudomány által kialakított elképzelés keretein belül az élet, a tudat, az emberek, valamint az alkotói intelligencia csupán olyan melléktermékek voltak, amelyek különlegesek ugyan, de csak az anyag mechanikus elrendeződése véget alakultak ki. Az embert egy magas fejlettségi szintű, anyagi, biológiai, gondolkodó gépnek tartották.

Az emberi tudatot, intelligenciát, művészetet és a tudományt is csak az agyban lejátszódó anyagi folyamatok melléktermékének vélték. Az anyag lényegének mélyebb vizsgálata megmutatta, hogy az atomok egyáltalán nem szilárd részecskék, hogy eltűnik a különbség a részecske és a hullám között hogy ugyanazon jelenség egyszer részecskének, máskor meg hullámnak tűnik – és hogy a szubatom részecskék, amelyekből az atomok összetevődnek, az energia és az információ megnyilvánulásai abban a hatalmas ürességben, amely energiából és információból áll. ű

A kvantummező elméletének összefoglalása pedig az, hogy a világ alapanyaga anyag nélküli, és hogy a világűr alapegysége anyagtalan. Az anyagi részecskék csak az információsan megszervezett energia koncentrációi. (Deepak Chopra: Az összes anyagi dolog információból és energiából ered).

Két anyagi dolog között, pl. a hidrogén és az arany, atomjai között anyagi síkon nincs különbség. Az olyan szubatom részek mint a protonok, elektronok, a kvarkok és bozonok teljesen egyformák, akár ezt vagy azt az atomot képezik. Ezen felül, annak ellenére, hogy részecskéknek nevezzük őket, nem anyagi elemekről, hanem az energia és az információk impulzusairól van szó. Az, ami az egyik elemet megkülönbözteti a másiktól, az az energetikai és információs impulzusok elrendezése. Tehát azt lehet mondani, hogy az anyagszerűség az energetikainformációs mező dinamikus létezése. (A. Einstein: A fizika új típusában nem fér meg együtt az anyag és a mező, mert az egyetlen valóság a mező.)

Az anyagi részecskék folyamatosan vákuumból képződnek és később abban tűnnek el. (W. Thiring: A mezők mindig és mindenütt léteznek. Az összes anyagi jelenség hordozója. Az “üresség” az, amelyből a proton pí mezonokat alakít ki. A részecskék létezése és megszűnése csak a mező mozgásának formája.)

A modern fizika tudományos felfedezései ezzel alátámasztják a kínai bölcs, Cshang Ca szavait: “Amikor az ember ráébred, hogy a Nagy Üresség tele van csivel, tudatosul benne, hogy a semmi egyáltalán nem létezik.”

A kínai “csi” szó ugyanaz, mint az indiai “prána” és a mi “világűri energiánk”, amely a bioterapeutikus működés egyik forrása.

Havránek Rostislav ing. tagja a brnói Energy klubnak és részt vesz a brnói SEBIT, az Ökológiai, bioinformatikus és információterápiás központ akcióiban. Az Ő információs orvoslásról vallott nézeteit tükrözi ez az anyag, amit részletekben kínálunk újságunk olvasóinak. Az Energy filozófiájához nagyon közel álló területről van szó.

A fizikális mezőt energetikai és információs elemek alkotják. Az információs interakciók azonban az energetikai interakcióktól függetlenül mehetnek végbe benne. (O.Stolín: Az információcsere az energia cserétől függetlenül mehet végbe. Az információk nincsenek közvetlenül az anyagi részecskékhez kötve, úgyhogy nem minden információ van beírva az anyagba, hanem ugyancsak a nem anyagi mezőben is vannak.)

Az informatika, amely kihasználja azt, hogy az élettelen anyag tulajdonága és képessége összpontosítani és közvetíteni az információkat, nem egészen fél évszázad alatt az emberi tevékenység és társadalmi lét váratlan területeit is meghódította. Azonban a jelenlegi tudományos kutatások már a bioinformációs szintre is elmennek, és egy olyan számítógép kifejlesztéséről is szó esik, amelyben a számítógép processzorát az öröklődő információ hordozójának fonalai helyettesítenék – a dezoxiribonukleinsav (DNA).

Az öröklődő információ hatalmassága kitűnik, ha elképzeljük, hogy a DNA fonal testünk egyetlen sejtjében eléri a két méteres hosszúságot, és a genetikus kód 3 milliárd betűjével bele van írva minden tulajdonságunk és képességünk – minden, amitől a “homo sapiens” fajtához tartozunk.

Azt, hogy az összes élőlény genetikailag összeköttetésben van bizonyítja az a tény, hogy az ember és a csimpánz öröklődő információi 99 %-ban megegyeznek. A két méteres fonalaikon csak két centiméteren találunk különbségeket. Az élő anyag információs tulajdonságai minden egyes sejtbe bele vannak kódolva, a mikroorganizmusoktól kezdve a növényeken és állatokon keresztül az emberig.

Ismertek a méhek, a hangyák és más rovarok, a vándorló életük során ezer kilométeres távolságokat legyőző halak és madarak információs képességei. Amerikában él egy lepke, amely több ezer kilométert repül a téli szállására, ahonnan tavasszal visszatér – mégpedig úgy, hogy mindig a napéjegyenlőség napján indul. Útközben teszi le a tojásait és az utódai folytatják a repülést. Hol bújnak meg ezekben a sokszor jelentéktelen teremtményekben az információs tulajdonságok és képességek? Csak genetikus kód határozza meg azokat vagy “tanulják” is őket? De hogyan, ha nem tudnak beszélni és más emberi kommunikációs eszközeik sincsenek?

Rupert Shaldrake angol biológus felvázolta a morfikus és morfogenetikus mezők elméletét, amelyekben a fajok szokásai vannak bekódolva. Nem csak a gének öröklődnek, hanem nem anyagi morfikus rezonancia segítségével a morfikus mezők is. Ezek nem tartalmaznak energia átvitelt csak információt.

Ez az elmélet segít megvilágítani nem csak a bioinformációs készségek és kontaktusok problémáját, hanem az információs terápia területének jelenségeit is.

Amennyiben a bioinformációs hatásokról és kontaktusokról van szó, sok ismeretet szereztünk és sok kísérletet végeztünk, melyek bebizonyították azok realitását, azonban alapjaik a külöféle elméletek létezése ellenére nem tisztázottak.

Egy valami azonban biztos. Nem egy olyan jelenségről van szó, amely csak az emberi pszichikummal függ össze, az emberi agy kizárólagos tulajdonságaival és képességeivel bír valamilyen, talán “értelmen kívüli” elven küldeni és fogadni információkat.. Egy olyan tulajdonságról ésképességről van szó, amely sajátja minden élő organizmusnak és az alacsonyabb rendű élőlényeknél fejlettebb, mint az embernél, akinél az “értelmes” tevékenységek elnyomják azt.

A lét és az egészség energetikaiinformációs alapjairól avagy hogyan értsük meg az információs orvoslást és terápiát (3)

Ezúton tesszük közzé az információs orvoslással foglalkozó Ing. Rostislav Havránek (a brnoi Energy Klub tagja és a brnoi Ökológiai, Bioinformatikai és Információs terápia Központ SEBIT munkatársa) cikksorozatának befejező részét.

Nem becsülöm alá a “konvencionális” orvoslás sikereit. Az orvostudomány több szörnyű járványtól szabadította meg az emberiséget, sok embert megmentettek a szulfonamidok és az antibiotikumok, hihetetlen előrelépések történtek a sebészet területén. Föl kell azonban tennünk néhány kérdést:

Mindazt, amit eddig az orvostudomány elért, azt kellőképpen hatékonyan és felelősségteljesen alkalmazzuk? Nem kereshetünke, illetőleg nem bukkanhatunke rá olyan metódusokra és eljárásokra, amelyek talán gyakran egyszerűbb, hatékonyabb és a paciens számára sokszor kellemesebb, sőt néha kevésbé költséges módon segítenének megoldani a társadalom egészségi állapotának problematikáját?

Elsősorban a kémiai gyógyszerek területe vált az óriási hasznot remélő globalizált gyógyszerész iparág lobbijának színhelyévé amenynyiben a sebészetről van szó, Romašov professzor már 1983-ban, Pozsonyban, a pszichotronika V. nemzetközi konferenciáján azt mondta: “Ha korábban tudtam volna azt, amit most tudok, az operációim 80%-a felesleges lett volna.”

Sok “felesleges” operációt a mai napig elvégeznek, és ezért sokszor az igazán szükségesekre nem marad idő és pénz. Ma már széles körben ismert tény, hogy a gyógyuláshoz gyakran fontosabb a hit és a bizalom, mint ez vagy az a kémiai gyógyszer, amelynek nem kívánt mellékhatásai is lehetnek.

Az energetikailag információs terápia hatékonysága azonban nem csupán a bizalomból és hitből ered, hanem elsősorban abból, hogy a paciens információs mezőjébe olyan információk kerülnek, amelyek felébresztik, illetőleg megerősítik a szervezet öngyógyító képességét ahogyan azt Grof professzor jellemezte.

A társadalomnak az az érdeke, hogy azon terapeuták, orvosok és nem orvosok között, akik bármilyen módon szeretnének hozzájárulni a társadalom egészségének javításához, megkeresse a kölcsönös megértést, toleranciát és együttműködést. Többek között erre irányul a brnoi Ökológiai, Bioinformatikai és Információs terápia Központ tevékenysége is, azzal a célzattal, hogy megvilágítsa az információs terápia metódusainak alapjait és hatékonyságát. Ezek ugyanis a gyakorlatban már sokszor megoldottak olyan problémákat is, amelyekkel a konvencionális orvostudomány nem tudott megbirkózni.

Végül pedig szeretném kifejezni azon meggyőződésemet, hogy úgy, ahogy a 20. század az elektromosság és elektronika százada volt, úgy a 21. század az informatikai sikerek százada lesz, és nem csak az élettelen anyagok területén, hanem a bioinformatika és az információs orvoslás és terápia területén is.

Az indikáció információs módját, valamint a szervezetben jelentkező problémák befolyásolását, nem csak mentálisan lehet irányítani, hanem az EAV (elektroakupunktúra Volla doktor szerint) alapelve szerint fizikailag is, méghozzá úgy, hogy a kezeken és lábakon levő akupunktúrás pontokon található bőrön keresztül megmérjük az áramlást. Ezen az alapon működnek az Energy társaság technológiai osztálya által előállított műszerek is (Supertronic, Minitronic), amelyek a meridiánokban folyó energia mérésére szolgálnak.

Megjegyzés: Supertronic mérésre a klubban vagy képzett tanácsadónál lehetőség van.

Comments are closed.

TOP